Idioma

Adopció internacional per Protocol Públic a Mali

Adopció internacional per Protocol Públic a Mali

Introducció

Abans de començar a explicar, pas per pas, com es pot realitzar una adopció a Mali, cal esmentar alguns detalls generals sobre l'Adopció Internacional. Mali va ratificar el Conveni de la Haia en matèria d'adopció internacional l'1 de setembre de 2006. Segons la normativa de el Conveni de la Haia les opcions per adoptar a Mali són dos:

 1. Mitjançant ECAI.
 2. Directament entre autoritats centrals.

 

Aquest segon mecanisme equival a efectuar una adopció per "lliure" o protocol públic, encara que en aquest cas totes les gestions de l'adopció s'han de fer a través de les autoritats centrals espanyola i malià.

En el cas d'Espanya l'autoritat central en matèria d'adopció internacional està descentralitzada, de manera que a cada comunitat autònoma hi ha una delegació (p. Ex. A Catalunya l'autoritat central és l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció (ICAA ) pertanyent a Departament d'Acció Social i Ciutadania).

A Mali l'autoritat central és la Direction Nationale de la Promotion de l'Enfant et de la Famille, la qual forma part de el Ministeri d'Afers Socials i la seva seu està a la capital de país, Bamako.

Les famílies que opten per l'adopció per protocol públic han de triar un representant a Mali que s'ocuparà de gestionar el seu expedient fins al final. En el cas de Mali, les famílies només realitzen un viatge, quan tot el procés d'adopció ja ha finalitzat, per recollir al seu fill i realitzar els tràmits necessaris perquè l'infant obtingui el visat o passaport d'entrada a Espanya expedit per l'Ambaixada Espanyola a Mali. L'edat dels nens adoptables aquesta compresa entre els 0 i els 5 anys.

 

Requisits per adoptar a Mali

Poden adoptar a Mali les famílies que compleixin els requisits següents:

 1. Matrimonis sense fills biològics o estèrils.
 2. S'accepten matrimonis amb fills biològics si aquests són d'un matrimoni anterior.
 3. Dones solteres, divorciades o vídues sense fills i majors de 30 anys.
 4. Un dels cònjuges ha de ser major de 30 anys.

 

Etapes de l'adopció a Mali

Les etapes generals d'una adopció internacional es resumeixen en l'esquema adjunt.

Els passos necessaris per adoptar a Mali es detallen a continuació:

 

- Pas 1. Sol·licitar el Certificat d'Idoneïtat

- Pas 2. Confecció de l'expedient d'adopció

- Pas 3. Legalització i traducció jurada de l'expedient

- Pas 4. Presentació de l'expedient

- Pas 5. Assignació

- Pas 6. Viatge a Mali

- Pas 7. Retorn a casa

 

Pas 1. Sol·licitar el Certificat d'Idoneïtat

La família que desitja començar una adopció (internacional o nacional) ha d'acudir a l'organisme públic autonòmic o regional habilitat en matèria d'adopcions (p. Ex. L'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció a Catalunya) i emplenar la sol·licitud d'adopció internacional indicant Mali com el país triat i especificant si l'adopció es realitzarà a través d'una ECAI o no.

Juntament amb la sol·licitud d'adopció internacional cal adjuntar alguns documents (certificat d'empadronament, certificat d'antecedents penals, documentació relativa a la situació econòmica i certificats mèdics), és convenient que cada família s'informi d'aquesta part de l'procés en l'autoritat competent de seva comunitat autònoma.

A partir d'aquí comença el procés per obtenir la Idoneïtat. Aquest procés consisteix en la realització d'un estudi psicosocial complet, realitzat per psicòlegs, educadors socials ... Es realitzaran diverses entrevistes i finalment s'emetrà un informe recomanant (o no) la Idoneïtat. Aquest procés es pot allargar diversos mesos depenent de cada comunitat autònoma.

Finalment arriba el dia en què cau a les mans el desitjat Certificat d'Idoneïtat i es pot donar un altre pas més en aquesta cursa d'obstacles que és l'adopció internacional.

 

Pas 2. Confecció de l'expedient d'adopció

Per iniciar el procés d'adopció a Mali cal confeccionar un expedient amb tota la documentació que el país demana per iniciar els tràmits d'adopció. És convenient que tota la documentació tingui una data d'expedició relativament recent (dos o tres mesos). La documentació necessària és la següent:

 

 1. Original de el Certificat d'Idoneïtat
 2. Còpia compulsada de l'informe Psicosocial
 3. Certificat de compromís de seguiment
 4. Còpia compulsada de l'passaport
 5. Còpia compulsada de l'DNI
 6. Poders notarials per al representant a Mali.
 7. Còpia compulsada de el llibre de família
 8. Certificat de vida i estat (monoparentals)
 9. Compromís de parent o amic de fer-se càrrec de l'infant en cas de defunció dels pares
 10. Certificat literal de naixement
 11. Certificat literal de matrimoni
 12. Certificat d'antecedents penals
 13. Certificat mèdic oficial físic i psíquic
 14. Certificat mèdic oficial d'esterilitat o infertilitat
 15. Certificat d'empadronament
 16. Certificat l'última declaració IRPFC
 17. Certificat de moralitat
 18. Carta adreçada a President de Tribunal de Primera Instància de Bamako.
 19. Carta adreçada a el director de l'autoritat central malià.

 

Pas 3. Legalització i traducció jurada de l'expedient

El següent pas, un cop obtinguts els documents originals de l'expedient, és la legalització i traducció jurada a l'francès de tota la documentació. Aquests tràmits els poden realitzar els adoptants o encarregar-los a una gestoria especialitzada.

Realitzar la legalitzar i traducció jurada de l'expedient un mateix és una feina que requereix molt de temps i paciència. Cada document ha de legalitzar primer a la Comunitat Autònoma, segons el tipus de document la legalització es realitza en diferents organismes, després passa a Madrid on els documents són legalitzats en diferents seus ministerials fins que, a la fi de l'procés, la legalització definitiva es realitza en el Ministeri d'Afers Exteriors. En el cas de Mali no cal que l'Ambaixada de Mali verifiqui la legalització.

La traducció jurada a l'francès de l'expedient s'ha de realitzar quan la documentació ha estat legalitzada degudament i només queda pendent el tràmit de l'Ministeri d'Afers Exteriors. El traductor jurat ha de tenir la signatura reconeguda al Ministeri d'Afers Exteriors perquè la traducció jurada pugui ser legalitzada també (consultar el llistat de traductors jurats a la pàgina web de el Ministeri d'Afers Exteriors).

L'opció més eficaç, encara que suposa un petit increment en el cost econòmic, és realitzar la legalització i traducció jurada de l'expedient en una gestoria especialitzada.

És important informar la gestoria que els expedients d'adopció de Mali NO necessiten ser legalitzats a l'Ambaixada d'Mali a París.

Aconsellem també que feu una còpia compulsada de tot l'expedient un cop legalitzat perquè us la pugueu portar amb vosaltres quan viatgeu a Mali. Així, si es produeixen problemes, tindreu el vostre expedient a mà.

 

Pas 4. Presentació de l'expedient

Quan l'expedient sigui completament legalitzat i traduït s'ha de presentar a l'autoritat central competent en adopció internacional de la Comunitat Autònoma juntament amb una carta adreçada a l'autoritat central malià (una còpia de el document 19 sense legalitzar ja val).

Una vegada que la Comunitat Autònoma ha verificat l'expedient d'adopció aquesta ha de enviar-lo a l'Ambaixada Espanyola a Mali a través de valisa diplomàtica o per missatgeria (això depèn de la Comunitat Autònoma). L'Ambaixada ha de portar l'expedient a l'autoritat central malià i advertir el representant dels adoptants perquè aquest pugui tramitar l'adopció.

A partir d'aquest moment és el representant dels adoptants el qui ha de realitzar tots els tràmits. La rapidesa de l'assignació dependrà de la data en què es reuneixi la Comissió encarregada de fer les assignacions (en principi es reuneixen 2 cops a l'any).

 

Pas 5. Assignació

Quan l'autoritat central malià tingui una proposta d'assignació, l'enviarà a l'autoritat central de la Comunitat Autònoma, la qual avisarà als adoptants per mostrar-los la documentació amb la proposta de nen @.

Seguidament cal acceptar la proposta d'assignació, per a això cal redactar una carta d'acceptació adreçada a la comunitat autònoma i una altra, en francès dirigida a l'autoritat central malià i lliurar els dos documents a la Comunitat Autònoma.

L'Autoritat Central de la Comunitat Autònoma redactarà un document ratificant l'acceptació de l'assignació. Aquest document ha de ser legalitzat al Ministeri d'Afers Exteriors i traduït a el francès (de vegades la mateixa comunitat autònoma redacta el document en francès) i enviat a l'autoritat central malià. A banda d'això, l'autoritat central de la Comunitat Autònoma ens ha de facilitar una còpia de l'Certificat d'Idoneïtat per a l'Ambaixada Espanyola a Mali.

 

 Pas 6. Viatge a Mali

Un cop a Mali, el representant haurà de legalitzar tota la documentació generada a Mali al Ministeri d'Afers Exteriors malià i, posteriorment, a l'Ambaixada Espanyola a Mali.

Amb l'expedient d'adopció complet (documentació espanyola i documentació malià), el llibre de família i les fotos de carnet de l'infant (es recomana portar fotos de carnet de l'infant des d'Espanya, si és possible reutilitzant alguna de les fotos de l'assignació ) s'haurà d'acudir a l'Ambaixada Espanyola a Mali per a la inscripció de el menor en el Registre Civil consular i l'emissió de el passaport espanyol. És important que l'Ambaixada Espanyola a Mali emeti còpies compulsades de la inscripció en el Registre Civil i que en una d'elles consti que és per a l'emissió de l'DNI de el menor.

 

 Pas 7. Retorn a casa

Un cop s'arribi a casa s'ha de sol·licitar el traspàs de la inscripció a el Registre Civil de la població corresponent i realitzar els tràmits necessaris per sol·licitar els ajuts pertinents per naixement / adopció d'un fill. Per a més informació sobre aquests tràmits es pot consultar la secció de tràmits i ajudes de l'web de AFNE (Associació de Famílies de Nens i Nenes d'Etiòpia).

Últimes Notícies

Buscar